Hållbarhet

12 anledningar varför Aluminium har en avgörande roll i morgondagens hållbara samhälle.

Vision 2050

Aluminiumindustrin har sedan länge engagerat sig i hållbarhet och mot klimatförändringen. Vision 2050 är European Aluminiums bidrag till EU:s strategi för kraftigt reducerade utsläpp till 2050.

Sedan 1990 har den europeiska produktionen av primäraluminium levererat hela 55 % minskning av CO2-utsläppen per ton.

I dokumentet ”Vision 2050” beskrivs olika scenarier för hur aluminiumsektorn kan bidra till EU:s strategi för 2050 samt nödvändiga villkor för att man ska kunna förverkliga hela den potentiella minskningen av koldioxidutsläpp.

Läs dokumentet nedan eller ladda hem det till din dator.

GeniAl

Energi- och klimatfrågor har blivit viktiga faktorer för industrin både kostnadsmässigt och miljömässigt.

Dessutom är energiaspekten en allt viktigare konkurrensfaktor. Re geringen och EU pekar ut energieffektivisering som ett prioriterat område och har under perioden fram till 2020 målet att effektivisera energianvändningen med 20 procent, att öka andelen förnybar energi med 20 procent och klimatpåverkande utsläpp med 20 procent.

Det övergripande syftet med GeniAl II är att identifiera och demonstrera att det går att minska den specifika energianvändningen i aluminiumindustrin med minst 25 % till år 2020 jämfört med 2005, samt att minska andelen fossil energi med 50 %. Huvuddelen består av en studie för att identifiera och demonstrera att det finns många lönsamma effektiviseringsåtgärder inom aluminiumindustrin kvar att göra inom olika produktionsled från råmaterial till slutprodukt och återvinning.

I energiprojektet GeniAl I som genomfördes 2011-2012 kartlade Svenskt Aluminium material- och energiflödena för de grundläggande stegen i materialets kretslopp. Svensk aluminiumindustri använder årligen ca 3 TWh energi, merparten som elenergi. Resultatet från GeniAl I visar att långt över hälften av energin kan teoretiskt sparas om verkningsgraden på processerna höjs. Det kräver både vardagseffektivisering och nya teknikgenombrott.

Huvudmålet med GeniAl II är att minska aluminiumbranschens energianvändning radikalt, öka det systematiska förbättringsarbetet inom energi, miljö och kvalitetsområdet, öka samarbetet mellan aluminiumföretagen och att ta fram statistik.

Slutrapporten GeniAl I

Slutrapport GeniAl II

För mer information kontakta: Hans Frisk: 070-543 40 86 eller hans.frisk@svensktaluminium.se